Privacy

1. Introductie

Dit is de privacyverklaring van Leaves Coaching. Leaves Coaching respecteert jouw privacy en wil via deze weg toelichten hoe en waarvoor wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken.

Deze verklaring is gericht aan alle personen waarvan wij, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, gegevens ontvangen, hetzij als bezoeker van onze website, hetzij als lezer van onze communicaties via mail of social mediakanalen, hetzij omwille van communicatie met ons.

Ze geldt zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen en wordt op regelmatige basis bijgewerkt, in functie van de voortdurende ontwikkelingen en evoluties op het vlak van de privacy. 

1.1. Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, inclusief het logo, bedrijfsnamen, beelden e.d zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Leaves Coaching.  

 

2. Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor dienen ze?

2.1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken zijn:

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, indien van toepassing ook bedrijfsnaam en ondernemingsnummer.

 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, eventueel bijkomend ook jouw adres.

 • In het kader van loopbaanbegeleiding en coachingstrajecten: gegevens met betrekking tot het loopbaanbegeleidings- of coachingstraject, academische curriculum, beroepsbekwaamheid, professionele ervaring, lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties, huidige betrekking, beëindiging van de betrekking, loopbaan, vaardigheden, extra curriculaire interesses, resultaten van testen.

 • Indien je dit expliciet doorgaf naar aanleiding van jouw deelname aan één van onze opleidingen of activiteiten, je specifieke interesses/ thema’s met betrekking tot onze dienstverlening.

2.2. Wiens persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens van volgende mogelijke doelgroepen:

 • Deelnemers, met name iedereen die één van onze coachings, trajecten of themawandelingen gevolgd heeft (individueel of in groep).

 • Klanten, met name contactpersonen van bedrijven en organisaties die door middel van contracten opdracht geven aan Leaves Coaching voor het verlenen van diensten.

 • Potentiële klanten, namelijk iedereen die expliciete toestemming gaf dat zijn /haar gegevens gebruikt mogen worden in het kader van onze communicatie- en marketingactiviteiten. 

 • Andere leads/contacten voor zover deze hun expliciete toestemming verleenden.

2.3 Waarvoor worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

Jouw gegevens worden gebruikt voor zover dit noodzakelijk is om jouw een professionele en efficiënte dienstverlening te kunnen aanbieden en voor facturatiedoeleinden.  
 

Daarnaast kunnen wij jouw gegevens ook gebruiken in het kader van onze communicatie- en marketingactiviteiten (indien je je daarvoor hebt aangemeld), meer bepaald om je op de hoogte te houden van nieuws en updates van Leaves Coaching. Onder marketingactiviteiten verstaan wij events, themadagen, e-mailings, social media campagnes. De gebruikte media hierbij zijn e-mailings, nieuwsbrieven en sociale media. Verder kunnen jouw persoonsgegevens aangewend worden voor specifieke acties die aansluiten bij de interesses die je doorgaf via onze contactformulieren, naar aanleiding van jouw deelname aan één van onze trajecten of sessies.

 

Tenslotte hebben wij in het kader van onze dienstverlening bepaalde informatie nodig, bijvoorbeeld inzake de loopbaancheques (wij zijn wettelijk verplicht enkele gegevens te verzamelen en verwerken).

 

3. Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Leaves Coaching gaat uiterst voorzichtig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wettelijke regels rond de bescherming van persoonsgegevens zo goed mogelijk na. Hieronder vind je meer informatie over de manier waarop wij dit doen.

3.1 Verzamelen van persoonsgegevens

Er zijn verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verzamelen:

 • Contactformulier (website, social media)

 • Informatievragen of contactname (email, social media)

 • Registratieformulieren voor trajecten en events (website, social media)

 • Uitwisseling van contactgegevens naar aanleiding van een event of ander face to face contact (papier)

 • Evaluatieformulier na onze opleidingen (papier en elektronisch)

3.2 Cookies

De Leaves Coaching website gebruikt mogelijk cookies voor Google Analytics en zuiver technische cookies, die gegevens bewaren over welke pagina’s op de website de gebruiker bezocht en waar informatie werd ingevoerd in formulieren.

3.3 Automatische verwerking van jouw persoonsgegevens

Om snel in te spelen op jouw aanvraag kunnen jouw persoonsgegevens soms automatisch verwerkt worden. Zo kan je in sommige gevallen een automatische bevestiging van een inschrijving krijgen in je mailbox. Deze bevestiging komt er enkel op basis van informatie die je ons expliciet doorgaf via een aanvraagformulier op onze website, via social media of via een elektronische nieuwsbrief.

3.4 Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Al onze deelnemers-, klanten en contactgegevens worden beheerd in een beveiligde omgeving. Jouw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Leaves Coaching neemt alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveiligen en neemt alle redelijke en passende maatregelen om de ware identiteit te verifiëren van elke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van Leaves Coaching en/of die zijn/haar rechten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil uitoefenen.

 

Ondanks het feit dat Leaves Coaching alle passende maatregelen neemt om de (persoons-)gegevens in haar bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kan Leaves Coaching de bescherming van enige informatie in haar bezit niet volledig garanderen.

3.5 Bewaartermijn van de persoonsgegevens

We streven ernaar om je persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Klantengegevens blijven bewaard zolang er commerciële contacten bestaan (m.a.w. zolang je klant bent bij Leaves Coaching bewaren wij jouw persoonsgegevens in onze bestanden).

Voor de gegevens van potentiële klanten bedraagt de maximum bewaartermijn 5 jaar.

Zolang je ons niet expliciet verzoekt om jouw gegevens te verwijderen blijven deze bewaard in onze database.

 

4. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

In kader van loopbaancheques dient Leaves Coaching een aantal persoonsgegevens te delen met de VDAB. De VDAB treedt hierin op als verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens binnen haar diensten. Je kan Leaves Coaching steeds aanspreken om na te gaan welke van jouw persoonsgegevens met de VDAB werden gedeeld.

Leaves Coaching maakt ook gebruik van de gebruikelijke IT dienstverleners (voor mail, gegevensopslag,...). 


De medewerkers van Leaves Coaching gaan steeds op een veilige en beschermende manier om met jouw persoonsgegevens. Deze worden enkel gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze werden opgevraagd: voor facturatie, in het kader van een coachingtraject, voor het versturen van nieuwsbrieven en promotionele mailings. Onze nieuwsbrieven en e-mailings worden verstuurd via MailChimp. De gegevens die wij met MailChimp delen zijn uitsluitend deze die wij van jou ontvingen en met jouw toestemming opnamen in onze database.

5. Welke rechten heb jij?

5.1 Wil je jouw persoonsgegevens inzien, verbeteren of verwijderen?

Leaves Coaching streeft naar grote transparantie met betrekking tot de persoonsgegevens die het gebruikt. We doen al het nodige om te garanderen dat jouw persoonsgegevens nauwkeurig, actueel en volledig zijn. Je hebt dan ook te allen tijde de mogelijkheid jouw persoonsgegevens in te kijken en/of te laten wijzigen. Als je denkt dat de persoonsgegevens in ons bezit niet correct zijn, kun je ons vragen om ze te verbeteren. Dit kan via een eenvoudig mailtje naar leavescoaching@gmail.com.

We zullen jouw verzoek zo snel mogelijk behandelen en jouw persoonsgegevens aanpassen. Tevens heb je het ‘recht om vergeten te worden’ waarbij al jouw gegevens permanent uit onze database worden verwijderd. Je kan dit doorgeven via bovenvermeld kanaal.

5.2 Wil je onze e-mailings niet langer ontvangen?

Je kan op elk moment beslissen om niet langer onze nieuwsbrief en andere e-mailings te ontvangen:

Na uitschrijving bewaren wij jouw gegevens nog gedurende een periode van 2 maanden waarna ze definitief worden verwijderd.

5.3 Wens je meer informatie?

Met alle vragen in verband met de manier waarop Leaves Coaching omgaat met jouw privacy en de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je ons steeds contacteren via email (leavescoaching@gmail.com).

Voor meer informatie over het naleven van de GDPR-verordening kan je terecht bij de toezichthoudende autoriteit (Privacy Commissie) via deze link:  https://www.privacycommission....